Matrix

SHOWER LINE

Disclaimer


Deze elektronische beschikbare teksten zijn bedoeld om de bezoekers te informeren. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik hiervan komt voor eigen rekening. Matrix shower line heeft met uiterste zorg de informatie van de website bepaald, maar kan niet garanderen dat deze in alle gevallen juist is. Matrix shower line behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid

Matrix shower line is op generlei wijze aansprakelijk voor gebruik door derden van de informatie op deze website of voor eventuele schade, direct of direct, die gebruikers of bezoekers van deze website lijden ten gevolge van gebruik van informatie, materialen of diensten van deze website of andere, aan deze website gekoppelde websites. Matrix shower line is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hierdoor valt in elk geval, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

Rechten

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, vormgeving, beelden, geluiden en logo`s van deze website komen toe aan Matrix shower line of licentiegevers van Matrix shower line. Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Matrix shower line.

 

Privacy

Tijdens een bezoek aan deze website kan Matrix shower line persoonsgegevens verzamelen. Matrix shower line zal deze informatie als vertrouwelijk beschouwen en behandelen en niet, tenzij voorafgaand kenbaar gemaakt, aan derde bekendmaken. Uitzondering hierop kan slechts worden gemaakt in de volgende gevallen; indien de wet het vereist of wanneer de informatie door justitieel autoriteiten wordt opgeest.

 

Toepasselijk recht

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Matrix shower line in Nederland.

 

Cookies

Iedereen die een webpagina bezoekt, moet op de hoogte zijn van waarvoor "cookies" worden gebruikt, en moet de gelegenheid hebben om toestemming voor een dergelijk gebruik te weigeren. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat informatie bevat en dat op uw computer is opgeslagen. Cookies worden alleen maar voor zuiver technische toepassingen gebruikt om het gebruik van de webpagina eenvoudiger te maken. Een bepaald type cookie slaat een bestand permanent op uw computer op. Dit kan dan gebruikt worden om een webpagina met persoonlijke instellingen te maken, volgens de keuze en de belangstelling van de gebruiker. Het andere type cookie wordt een "session cookie" genoemd. Wanneer u een webpagina bezoekt, worden er cookies verzonden tussen uw computer de en de server om toegang tot informatie te verkrijgen. “Session cookies” verdwijnen als u uw webbrowser afsluit. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw webbrowser zó instellen dat automatisch het opslaan van cookies wordt gewijzigd, of dat u geïnformeerd wordt elke keer wanneer een website verzoekt om een cookie op te slaan. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook via de webbrowser worden verwijderd. Kijk op de help-pagina’s van uw webbrowser voor meer informatie hierover.

 

Links naar andere websites

Deze site kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend gegeven als service voor u en niet als een goedkeuring of ondersteuning door Matrix shower line van enige content op of via zulke websites van derden. Deze site is niet verantwoordelijk voor de content van gelinkte websites van derden; we houden ons niet bezig met het onderzoeken, controleren of volgen van enige websites van derden; verder doen we geen enkele uitspraak betreffende de content, nauwkeurigheid of geldigheid van het materiaal op dergelijke websites van derden. Als u besluit om vanuit deze sites websites van derden te bezoeken, dan doet u dit op eigen risico. Uw gebruik van websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor die websites van derden, inclusief de desbetreffende regelingen voor privacy van die websites. In het geval dat deze site ervoor kiest om advertenties van derden op te nemen, kunnen deze advertenties links naar andere websites bevatten. Tenzij expliciet anders is aangegeven, ondersteunt deze site geen enkel product en doet deze site geen enkele uitspraak betreffende de content, nauwkeurigheid of geldigheid van enig materiaal op of via enige advertentie op deze site

 

Copyright

Op alle informatie op de Matrix shower line site rust copyright. Vermenigvuldiging en publicatie in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Matrix shower line. We stellen ons niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden die betrekking hebben op de informatie die zich op de Matrix shower line bevindt of op doorverwijzigingen naar andere site`s.

 

Alle rechten voorbehouden.

 

Disclaimer

Copyright © 2015. All Rights Reserved